info_outlineSPAR - Statens Personadressregister

Integrera med SPAR
För att integrera Schoolity med SPAR så behöver vissa dokument fyllas i och skickas till SPAR.
Dessa dokument är för administratörer tillgängliga i programmet under "Inställningar -> SPAR".
När beslut erhållits från spar så behöver följande fält fyllas i (synliga i bild nedan). Alla fält återfinns i kvittens om beslut som ni får från SPAR.
 • KundNrLeveransMottagare
 • KundNrSlutkund
 • OrgNrSlutkund
 • SlutAnvändarId
Funktionen kan sedan markeras som aktiv.
Utseende
Beskrivning av funktioner
Erhållning av nya uppgifter
Skolan bestämmer själv hur ofta personuppgifter ska aktualiseras. Tillgängliga alternativ är 'Vecka', 'Månad' och 'Kvartal'
Varje gång en slagning görs på ett personnummer så sätts en tidsstämpel på resultatet, samma resultat kommer sedan återanvändas tills det är äldre än vad ni har ställt in.
Det här betyder t.ex. att vid automatisk uppdatering så kommer en ny användare som inte ännu har en tidigare slagning på personummer få sina kontaktuppgifter uppdaterade direkt (samma natt), och behöver inte vänta en vecka eller månad.
Automatisk och manuell uppdatering
Två alternativ finns för uppdatering, automatisk och manuell.

Manuell uppdatering är alltid tillgänglig så fort funktionen är aktiverad och integrationsuppgifter ifyllda.
Hur detta används beskrivs i avsnittet om adressuppdateringsverktyget.

Automatisk uppdatering kan aktiveras och kör då varje natt. Ni kan välja vilka användartyper som ska få automatiska uppdateringar till kontaktuppgifter. (elever/studenter, personal och närstående)
Koppling av vårdnadshavare
Utöver uppdatering av kontaktinformation så är det möjligt att med integrationen automatiskt tilldela alla elever/studenter sina korrekta vårdnadshavare.
För att aktivera detta, kontakta oss och bifoga er kvittens om beslut från SPAR där det är synligt att ni erhållit utökad behörighet.
Följande bör kännas till om den här funktionen.
 • Om er skola har närstående utan personnummer så kommer Schoolity till bästa förmåga att försöka tilldela korrekt personnummer till sådana närstående.
  Automatisk tilldelning av personnummer till närstående utan personnummer görs bara när det är absolut säkert, annars skapas istället en ny närstående. p.g.a. det så kan dubletter av närstående uppstå i systemet av den här funktionen.
  Alltså först den närstående registrerad med enbart namn som redan fanns där, sedan en ytterligare fast med personnummer som uppdateringen lagt till.
  Er skola rekommenderas därför att se till att så många närstående som möjligt har personnummer innan den här funktionen aktiveras.
 • Med avseende på ovan ang möjliga dubletter av närstående. Om dubletter av närstående uppstår till följd av den här funktionen enl. ovan så behöver skolan själv kontrollera och lösa dubletterna.
  Risken för dubletter i de här fallen, bland närstående utan personnummer men med namn, är mycket låg och bör inte uppstå för mer än en eller ett par enskilda användare.
 • Med avseende på ovan ang möjliga dubletter av närstående. Tänk även på att e-post är unik per användare. Om ni har närstående registrerade som har e-post men ej personnummer.
  Behåll dessa användare så ni enkelt kan flytta e-post till rätt användare.
  Alternativt, om ni vill ta bort alla användare som ej har registrerat personnummer för att lösa den här problematiken, ta bort deras e-post först.
  Annars riskerar e-postadressen att markeras som upptagen.
 • Om automatisk uppdatering är aktiverat så kommer den här funktionen att interagera med detta och utföra kontrollering och koppling av vårdadshavare varje natt
 • Om automatisk uppdatering ej är aktiverat så används den här funktionen via ett nytt menyalternativ "Admin -> Tilldela vårdnadshavare".
  Alla elever i det aktiva schemat kommer då att behandlas, det är alltså ej möjligt att kontrollera vårdnadshavare för enskilda elever.
  Kontaktuppgifter kan i vissa fall också bli uppdaterade för vissa vårdnadshavare som behandlas av den här funktionen, t.ex. så blir nya vårdnadshavare registrerade med fullständiga kontaktuppgifter, ej enbart personnummer.
 • Funktionen kan bara lägga till vårdnadshavare. Ytterligare närstående ni skrivit in på en elev/student kommer att stå kvar, även om de av SPAR inte betraktas som vårdnadshvare.
Prissättning
Kostnad för integration mot SPAR
Månadsavgift
300 kr

Slagning personnummer
0,40 kr per personnummer

En ny slagning för ett personnummer kan som absolut oftast ske i enlighet med hur ofta ni valt att erhålla nya uppgifter, oavsett om skolan använder manuella eller automatiska uppdateringar.
Vid manuell uppdatering så görs en eventuellt ny slagning för användare först när ni klickar på knappen "Adressuppdatering".
Om skolan använder utökad funktionalitet i form av koppling av vårdnadshavare så kan en extra slagning behöva ske när funktionen lägger till en vårdnadshavare.
Priser för funktionen är baserade på priser från leverantör och kan därför komma att ändras.
Schoolity AB • info@schoolity.com