settingsInställningar - Frånvaro

Det här avsnittet dokumenterar tillgängliga inställningar gällande frånvarorapportering.
Frånvaroorsaker
Skolan definerar själv vilka frånvaroorsaker de vill använda sig av.
Under kolumnen "Ordning" kan man ställa in i vilken ordning orsakerna ska skrivas ut på de ställen i programmet där man ska välja en frånvaroorsak.
Under kolumnen "Orsak" skrivs namnet på frånvaroorsaken.
Under kolumnen "Giltig" kan man välja om frånvaroorsaken ska räknas som giltig eller ogiltig i statistiken och i varningsfunktioner.
Under kolumnen "Valbar" kan man välja om frånvaroorsaken ska gå att välja när man rapporterar (används för att kunna fasa ut orsaker som skolan inte längre önskar använda).
Under kolumnen "Tillgänglig för målsman" kan man välja om frånvaroorsaken ska vara tillgänglig för myndiga elever / närstående / studenter när de vill anmäla frånvaro.
Frånvaroutskick
Här kan skolan välja hur och när frånvaroinformation ska skickas ut gällande ogiltig frånvaro på rapporterade lektioner, d.v.s. när de frånvaroorsaker skolan själv valt ska räknas som ogiltiga blir rapporterade på en lektion. Man kan välja att inte ha utskick för frånvaroinformationen, att skicka ut all information vid ett visst klockslag varje dag, eller direkt när läraren rapporterar lektionen. Utskicken kan ställas in att gå ut via email och/eller sms. Extra avgift för SMS tillkommer vid frånvaroutskick med SMS.
Utseende för frånvaroorsaker och frånvaroutskick
Frånvarovarningar
Skolan kan själv ställa in en automatisk varningspolicy för frånvaro. Om en elev överstiger angiven procent ogiltig eller sammanlagd frånvaro över ett visst tidsintervall så kommer eleven, närstående och mentorer få E-post som uppmärksammar frånvaron. För att undvika felaktiga varningar, som skulle kunna inträffa vid skolstart eller väldigt glest schema, så går det även att ställa in ett minsta antal lektioner som måste vara rapporterade i tidsintervallet för att varningen ska gå ut. Det finns även en lista där man kan lägga in ytterligare personal som ska få alla varningar av den här typen.
Gräns för anmäld frånvaro
Myndiga elever och närstående kan själva rapportera frånvaro av de frånvaroorsaker som är markerade som "Tillgänglig för målsman". Många skolor önskar dock att en sådan funktion begränsas för att förhindra missbruk. På grund av det så går det att aktivera en spärr som kontrollerar hur många frånvarorapporter som myndig elev / förälder får göra över ett visst tidsintervall. Om de når gränsen så kan ett anpassat meddelande visas som förklarar varför de inte kan rapportera ytterligare frånvaro.
Schoolity AB • Eriksbergsgatan 8b • 114 30 Stockholm • Sweden • info@schoolity.com